# Tags

तुलसी विवाह विशेष:उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पतये।त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्‌ सुप्तं भवेदिदम्‌॥उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव।गतामेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः॥